Date :October 17, 2021

Shri Vishnu Sahasranamam Lyrics with Video

Shri Vishnu Sahasranamam Lyrics is the latest brand new Hindi/Sanskrit song which is Sung by Rajalakshmee Sanjay. While this song is directed by J Subhash and Released Under the Banner of Music Nova. Hope you will find what you are searching for, so let’s Continue this Shri Vishnu Sahasranamam Lyrics.

You May Like: AIGIRI NANDINI LYRICS

Shri Vishnu Sahasranamam Lyrics

Music Video

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Om Shukl√£m Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim
Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé
Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha

Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé

Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth
Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé
Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5

Shree Vaisham P√£yana Uvacha
Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur M√£nav√£ Shubam

Go Dharma Sarva Dharm√£nam Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth

Shree Bheeshm√£ Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam
Sthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha

Thameva Ch√£r Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhay√£yan Sthuvan Namasyamsha Yajam√£nas Thamevacha 10

An√£dhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram
Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lok√£n√£m Keerthivardhanam
Lokan√£tham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Par√£yanam

Pavithr√£m Pavithram Yo Mangal√£n√£ncha Mangalam
Daivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15

Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi Yugãgamé
Yasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé

Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya Bhoopathé
Vishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham

Y√£ni N√£m√£ni Goun√£ni Viky√£th√£ni Mah√£thmanaha
Rushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé

Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso Mahãmunihi
Chchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha

Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki Nandhanaha
Thrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum Mahéswaram
Anaika Roopa Dhaithy√£ntham Nam√£mi Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasran√£ma Sthothra Mah√£manthrasya
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi
a***htup Ch-Chandaha
Sri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano Dévathã
Amruth√£m Shoothbavo B√£nurithi Beejam
Dévakee Nandhan Srashtéthi Sakthihi
Uthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo Manthraha
Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam
Sh√£rngadhanva Gadh√£dhara Ithyasthram
Radhãngapãni Rakshobhya Ithi Néthram
Thrisãma Sãmaka Sãméthi Kavacham
Aanandam Parbrahméthi Yonihi
Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha
Sri Viswaroopa Ithi Dhy√£nam

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha

Dhy√£nam

Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm
Mal√£k Lupth√£sanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré
Karn√£vas√£ Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham Surésam
Vishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam

Lakshmi K√£ntham Kamalanayanam Yogihrudhy√£na Gamyam
Vandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shiras√£ Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Héma Simhasano Parihi
Aasina Mam-Bhutha-Shy√£ma-M√£yadaksha Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo √Čvacha

Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuth√£ma Pavithrm Manglam Param

Eashana Pr√£nadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Dur√£darsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya Sam√£thm√£ Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango Ved√£ngo Vedvith Kavihi

Lok√£ Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mah√£m√£yo Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo Govindo Gvind√£m Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthap√£ Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandh√£tha Sandhim√£m-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Sh√£sth√£ Vishruth√£tm√£ Surarih√£

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi V√£chaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã Sameeranaha
Sahasra Murth√£ Vishv√£tm√£ Sahas-R√£kshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasan√£thma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Vartham√£naksha Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã Pratãpanaha
Ruddhas Spasht√£-Ksharo Manthra-Chandr√£mshur Bhaskarathdhyuthihi 30

Amruth√£m Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Par√£kramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana P√£vano Nalaha
Kamah√£ Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha Pr√£natho Vasuvanujaha
Ap√£m-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35
\Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau V√£hanaha
Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janéswaraha
Anukoola Shath√£vartha Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro Vruthathma Mah√£ksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi
Sarva Lakshana Laksha√Īyo Lakshmiv√£n Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara Sahaha
Maheetharo Mah√£bhogo Vegav√£nami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba Parmeshvaraha
Karanam K√£ranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha
Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Vir√£mo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha
Veera Shakthimath√£m Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Pr√£na Pr√£nadha Pranava Prathuhu
Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha
Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45

Vishth√£ra Sth√£varas-Sth√£nu Pram√£nam Beejama Vyayam
Artho Nartho Mahakosho Mah√£bhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sth√£vishtobua Dharmayubo Mah√£makaha
Nakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yag√Īa Ejyo Mah√©jyascha Krathu Sathram Sath√£ngkadhihi
Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth
Manoharo Jithakrodho Virab√£hur Vith√£ranaha

Sw√£pna Swavasho Vy√£pi Naikathma Naik Karmakruth
Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam
Avignatha Sahasramshur Vidh√£ta Krutha Lakshanaha

Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha
Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Gopth√£ Gn√£nkamya Pur√£thanaha
Sharira Bhoothabruth Bhokth√£ Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama
Vinayo Jaya Sathyando D√£rshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayith√£-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha
Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha
Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya Kritag√Īo Metini Pathihi
Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

M√£ha Var√£ho Govinda Sushenah Kanak√£-Ngadhi
Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadh√£dh√£raha

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha
Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahaman√£ha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha
Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vy√£so Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku
Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srasht√£ k**udhah Kuvaleshayaha
Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha
Sreevatsa-Vaksh√£ Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha
Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha
Vichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha
Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

Archishm√£-Narchita k**bho Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarm√£ Mah√£tej√£ Mahoragaha
Maha-Krathur Mah√£yajva Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayith√£ Punya Punya Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro Vasurédhã Vasupradhaha
Vasupradho V√£sudevo Vasur Vasuman√£-Havihi

Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75

Bhoot√£vaso V√£sudevo Sarv√£su Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dh√£par√£jitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango Var√£ngash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo Drut√£shee Rachalas Chalaha

Am√£ni M√£ndho Manyo Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dhar√£-Dharaha 80

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brud√£m Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadh√£-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkap√£t

Sam√£varto Nivrutt√£tma Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo Dur√£v√£so Dur√£rih√£
Shubaango Lokas√£ranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mah√£karm√£ Krutakarm√£ Krut√£gamaha

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha
Mah√£hrudho Mah√£kartho Mah√£bhootho Mah√£nidhihi

k**udha Kundhara Kundha Parjanya P√£vano Nilaha
Amrut√£sho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrut√£panaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Ch√£nuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayan√£shanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mah√£n
Adhruta Svadruta Sv√£sya Pr√£gvamso Vamsa-Vardhanaha 90

Bh√£rabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-K√£madhaha
Ashrama Shramana Ksh√£ma Suparno V√£yu V√£hanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayit√£ Damaha
Apar√£jita Sarvashaho Niyanth√£ Niyamo Yamaha

Satvava√£n S√£tvika Saty√£ Saty√£ Dharma P√£rayanaha
Abhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha

Vihay√£ Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savith√£ Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadh√£masrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95

San√£t San√£t-Anamah Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdh√£tika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshmin√£m Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

Utt√£rano Dushkruthih√£ Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bay√£pahaha
Chathurasro Gabheer√£thma Ivdhisho Vy√£dhsho Dhisaha 100

An√£thir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchir√£ngadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Par√£kramaha

Ad√£ra Nilayo Dh√£th√£ Pushpa H√£sa Praj√£-Garaha
Urdhvaga Satpat√£ Ch√£ra Pr√£nadha Pranava Pranaha

Pram√£nam Pr√£na Nilaya Pr√£nabrut Pr√£na Jivanaha
Tatvam Tatva Videk√£tma Janma Mrutyu Jar√£thigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusth√£ra Savita Prapit√£mahaha
Yog√Īo Yag√Īapatir Yajva Yagn√£ngo Yagna V√£hanaha

Yag√Īabrudth Yag√Īakruth Yag√Īee Yag√Īabhug Yag√Īa S√£dhanaha
Yagn√£ndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mann√£dha Evacha

Atmayoni Svayam J√£to Vaikh√£na S√£mag√£yanaha
Devaki Nandhana Shruast√£ Kshideesha P√£pa N√£shanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri Sh√£rnga Dhanva Gadh√£ Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharan√£yudhaha

Sarva Prharan√£yudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Sh√£rngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur V√£sudeva Abhirakshathu 108
(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mah√£tmanaha
N√£mn√£m Sahasram Divy√£n√£m Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi Parikeertayéth
Nãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhr√£mana-Sy√£t Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Sy√£t Shoodhra Sukha-M√£v√£pnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthm√£pnuyath
K√£m√£-Navapnuyat Kami Praj√£rti Ch√£pnuy√£t Praj√£m

Bhaktim√£n Ya Sathodhd√£ya Shuchi-Sthagaham√£nasaha
Sahasram V√£sudevasya N√£mn√£-Metath Prakeertayedh 5

Yasha Prapnoti Vipulam Y√£dhi Pr√£dh√£nya-Mevacha
Achal√£m Shriya M√£pnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachit√£pnoti Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutim√£n Bala Roopa Gun√£nvitaha

Rog√£rto Muchyate Rog√£th Baddho Muchyetha Bhandh√£na√£th
Bhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha

Durg√£n-Yadhitharat-Y√£shu Purusha Purushotamam
Stuvan N√£ma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

V√£sudev√£shrayo Martyo V√£sudeva Parayanaha
Sarva P√£pa Vishuddh√£tma Y√£dhi Brahma San√£thanam 10

Na V√£sudeva Bhakt√£n√£-Mashubham Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jar√£ Vy√£dhi Bhayam Naivo Paj√£yathe

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyet√£tma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha M√£tsaryam Na Lobho N√£shubh√£ Pathihi
Bhavanthi Kruta Puny√£n√£m Bhakt√£nam Purushottame

Dhyausa Chandhr√£rka Nakshtr√£ Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
V√£sudevasya Veeryena Vidrut√£ni Mah√£tmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15

Indhriy√£ni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi
V√£sudev√£tmak√£n Y√£hoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarv√£kam√£na M√£ch√£ra Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha
Jangam√£ Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gy√£nam Tad√£ Saankhyam Vidhya Shilp√£dhi Karmacha
Vedha Shaastr√£ni Vigy√£na Metat Sarvam Jan√£rdhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vy√£pata Bhoot√£tma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vy√£sena Keertidam
Padéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu V√£puyayam
Bhajanthiye Pushkar√£ksham Nadhey√£nti Par√£bhavam

Nadheyanti Par√£bhava Om Nam Iti

Arjuna Uvacha
Padma Patra Vish√£l√£ksha Padman√£bha Surottama
Bhakt√£n√£m Anurakt√£n√£m Tr√£t√£ Bhava Jan√£rdhana

Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam N√£ma Shahasrena Shtotu Michathi P√£ndava
Sohamékena Slokena Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

Vy√£sa Uv√£cha
V√£sanaadh V√£sudevasya Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe
Sri V√£sudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25

Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor N√£ma Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara Uvacha
Shreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme Manoramé
Sahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)
Shree R√£ma Nama Var√£nana Om Nama Ithi

Brahmo Uvacha
Namo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave
Sahasra N√£mne Purush√£ya S√£swate Sahasr Kodi Yugad√£rine Namaha
Sahasra Kodi Yuga D√£rine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra P√£rtho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantom√£ Yejan√£ Paryu P√£sathe
Tesham Nityabhiyukt√£n√£m Yogakshemam Vah√£myaham 30

Paritranaya Sadhunam Vin√£sh√£ya Cha Dhushkrut√£m
Dharma Samsath√£pan√£rth√£ya Sambhav√£mi Yuge Yuge

Art√£ Vishann√£ s***hil√£scha Bheeth√£ Koreshu Cha Vyathishu Vartam√£n√£h√£
Samkeertya Nar√£yana Shabta M√£tram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Nar√£yan√£yetu Samarpay√£mi.

Vishnu Sahasranamam Song Details

SongVishnu Sahasranamam
SingerRajalakshmi Sanjay
LanguageSanskrit
Director—-
LabelMusic Nova

Latest Song Lyrics

Shri Vishnu Sahasranamam Lyrics

Music Video of Vishnu Sahasranamam

Disclaimer: Vishnu Sahasranamam lyrics displayed here are for educational purposes only. Songs lyrics, images, and videos shared are copyright to their respective owners. Videos are shared from the verified Youtube channels of the song owners.

Thank you ūüôŹ Team  Lyrics Logo
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *